andrzej fabis logo
Kancelaria świadczy szeroki zakres usług z wielu dziedzin prawa:

Prawo karne, karne-skarbowe i wykroczeń
 • obrona podejrzanego / oskarżonego / obwinionego
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego
 • reprezentowanie Klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami wojskowymi, sądami dyscyplinarnymi
 • bezpośredni kontakt z Klientami w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych
 • obrona w postępowaniach dyscyplinarnych
 • procesy lustracyjne
 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych (m.in. apelacji, zażaleń, kasacji, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, wniosków o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, próśb o ułaskawienie)

Prawo cywilne
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa:
  • rzeczowego,
  • zobowiązań oraz
  • spadkowego
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu rozpoznawczym, zabezpieczającym oraz egzekucyjnym
 • prowadzenie negocjacji
 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych
 • przygotowywanie projektów umów i ugód oraz negocjowanie ich warunków
 • sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwów, wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych)

Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prowadzenie spraw sądowych m.in.:
  • rozwód i separację
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
  • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa
  • uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
  • alimenty
  • podział majątku wspólnego
  • ubezwłasnowolnienie

Prawo pracy
 • prowadzenie spraw sądowych m.in.:
  • ustalenie istnienia stosunku pracy
  • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy
  • przywrócenie do pracy
  • przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy
  • odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy

Prawo gospodarcze i handlowe
 • doradztwo w tworzeniu osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego
 • rejestracja podmiotów gospodarczych
 • doradztwo i udział w negocjacjach handlowych
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
 • sporządzanie projektów aktów korporacyjnych oraz umów handlowych
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami, organami administracji samorządowej, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi

Prawo lokalowe
 • doradztwo oraz reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących lokali spółdzielczych, hipotecznych (stanowiących przedmiot odrębnej własności w rozumieniu ustawy o własności lokali) oraz komunalnych

Prawo administracyjne
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji samorządowej, publicznej, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym (m.in. wniosków o wszczęcie postępowania, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego, odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia)
 • sporządzanie pism postępowaniu sądowoadministracyjnym (skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zażaleń oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Andrzej Fabiś


ul. Zamenhofa 5/1, 80-284 Gdańsk

tel. kom. 535 997 594

e-mail: adwokat@andrzej-fabis.pl

wiecej
Copyright © 2011 Adwokat Andrzej Fabiś
Wszystkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin: